Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 22 marca 2009

Pojęcia


Kryształ siarczanu(VI) miedzi(II)


Rozpuszczalność - ilość związku chemicznego, która tworzy roztwór nasycony ze 100g rozpuszczalnika w danej temperaturze i ciśnieniu (dla gazów). Rozpuszczalność określa się w tych samych jednostkach jak stężenie, podając dodatkowo warunki, dla jakich została ona ustalona (zwykle są to tzw. warunki normalne).

Rozpuszczalność zależy od:
- rodzaju substancji rozpuszczanej,
- rodzaju rozpuszczalnika,
- temperatury,
- ciśnienia (dla gazów)
- efektu solnego (dla soli)
- kompleksowanie (dla soli)
Rozpuszczalność, wraz ze wzrostem temperatury, rośnie dla cieczy i ciał stałych, zaś maleje dla gazów.
Każdą substancję można zaliczyć do jednej z trzech grup:
~substancja praktycznie nierozpuszczalna (rozpuszczalność poniżej 0,1g),
~substancja słabo rozpuszczalna (rozpuszczalność w granicach 0,1 - 1g),
~substancja dobrze rozpuszczalna (rozpuszczalność ponad 1g).
Roztwór nasycony - roztwór, w którym w danej temperaturze nie można rozpuścić więcej substancji rozpuszczonej.
Stężenie procentowe - to udział związków chemicznych w mieszaninach i roztworach wyrażony w procentach.
Krystalizacja - to proces powstawania fazy krystalicznej z fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej. Krystalizacja jest procesem egzotermicznym. Przeprowadza się ją w celu wyodrębnienia związku chemicznego z roztworu. Mieszaniny jednorodne cieczy (rozpuszczalnik) i ciała stałego (substancja rozpuszczona) maja graniczne stężenie, w którym rozpoczyna się proces krystalizacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz